• Hỗ trợ trực tuyến
  • Holine1: 0946.236.508
  • Holine2: 0917.242.669
  • Giới thiệu về chúng tôi
  • Nhập hàng chính hãng giá gốc, bảo hành chính hãng - Mặt bằng thuận tiện cho việc mua hàng - B...
  • 21, Ngõ 35, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Hà Nội
  • Giờ làm việc : Sáng 8h00 - 12h00
  • Chiều 13h30 - 21h00

First coin bắc giang đầu tư ở đâu

First coin bắc giang đầu tư ở đâu

First coin bắc giang đầu tư ở đâu - Xây dựng hệ thống FirstCoin. - Làm giàu với FirstCoin.. - Trở thành triệu phú FirstCoin.

Firstcoin bắc giang đầu tư ở đ&acirc;u cho l&atilde;i<br /> 0982063669<br /> First coin an giang đầu tư ở đ&acirc;u cho l&atilde;i 0946236508<br /> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cơ hội Đầu tư FirstCoin tuyệt vời Năm 2017</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">lợi nhuận l&atilde;i k&eacute;p l&ecirc;n đến 60%/th&aacute;ng</span></h2> <div style="text-align: center;"><a><img src="http://pato.vn/LegowebFile/Image/dau-tu-firstcoin-2.jpg" alt="giới thiệu đầu tư firstcoin" title="giới thiệu đầu tư firstcoin" width="730" height="411" /></a><a href="http://pato.vn/attachment/gioi-thieu-dau-tu-firstcoin.html" target="_blank"><br /> </a><span style="font-size: larger;">Cộng Đồng Firstcoin Club Việt Nam<br /> Con Đường Ngắn Nhất Để Đến Với Thế Giới Đầu Tư Online<br /> V&agrave; Tự Do T&agrave;i Ch&iacute;nh<br /> Khi bạn t&igrave;m thấy được website n&agrave;y tức l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; nghe th&ocirc;ng tin về c&aacute;c đồng tiền điện tử<br /> trong đ&oacute; c&oacute; đồng Firstcoin </span><br /> <br /> <span style="font-size: larger;">Website n&agrave;y được th&agrave;nh lập với mục đ&iacute;ch kết nối c&aacute;c nh&agrave; đầu tư Firstcoin tr&ecirc;n đất nước Việt Nam để nhằm tạo ra một cộng đồng c&ugrave;ng nhau đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển.<br /> <br /> Hiện tại đầu tư v&agrave;o c&aacute;c đồng tiền điện tử đang l&agrave; xu hướng đầu tư rất &quot;Hot&quot; hiện nay.<br /> ​<br /> Ch&iacute;nh v&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i những nh&agrave; đầu tư Firstcoin Club Việt Nam mong muốn lập ra một cộng đồng nhằm c&ugrave;ng nhau đầu tư, c&ugrave;ng nhau chia sẽ v&agrave; trao đổi kiến thức về đầu tư. <br /> <br /> Rất ch&agrave;o mừng c&aacute;c bạn đến với Firstcoinclub Việt Nam.<br /> Ch&uacute;ng ta h&atilde;y x&acirc;y dựng một cộng đồng Firstcoinclub Việt Nam tự do t&agrave;i ch&iacute;nh.<br /> </span><span style="font-size: larger;"><a href="https://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/58238"><em><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">ĐẰNG K&Yacute; NGAY</span></strong></em></a><br /> Firstcoin l&ecirc;n s&agrave;n thời điểm ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 2 năm 2017 với gi&aacute; ni&ecirc;m yết 0.74 $. <br /> ​Đến ng&agrave;y 15/10/2017 Firstcoin đạt 14$</span><br /> <a><img src="http://pato.vn/LegowebFile/Image/dau-tu-firstcoin-4.png" alt="biểu đồ tăng trưởng đầu tư firstcoin" title="biểu đồ tăng trưởng đầu tư firstcoin" width="729" height="440" /></a><a href="http://pato.vn/attachment/bieu-do-tang-truong-dau-tu-firstcoin.html" target="_blank"><br /> </a> Ng&agrave;y 27/09/2017 gi&aacute; Firstcoin l&agrave; 9.35 usd<br /> <img src="http://pato.vn/LegowebFile/Image/dau-tu-firstcoin-6.png" alt="" width="730" height="505" /><br /> <span style="font-size: larger;">Ng&agrave;y 02/10/2017 gi&aacute; Firstcoin l&agrave; 11.37 usd<br /> Firstcoin l&agrave; g&igrave; ?<br /> ​<br /> ​Firstcoin (FRST) l&agrave; một dự &aacute;n đặc biệt với chương tr&igrave;nh bảo vệ tỉ gi&aacute; v&agrave; chương tr&igrave;nh chia sẻ hệ sinh th&aacute;i, dự kiến sẽ phối hợp với nền kinh tế chia sẻ v&agrave; crowfunding, hỗ trợ rất nhiều cho c&aacute;c startup.<br /> &nbsp;R&otilde; r&agrave;ng, việc tạo ra Firstcoin mang lại những t&iacute;nh năng tương tự như Bitcoin : Ẩn danh, giao dịch miễn ph&iacute;, lượng coin bị giới hạn.<br /> ​<br /> <br /> Tổng nguồn cung của Firstcoin l&agrave; 110 triệu coin độc quyền ph&aacute;t h&agrave;nh từ nh&agrave; ph&aacute;t triển của Firstcoin, trong đ&oacute; 90 triệu coin d&ugrave;ng để ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i, 20 triệu coin c&ograve;n lại d&ugrave;ng để ph&aacute;t triển cộng đồng.<br /> Tại thời điểm b&agrave;i viết n&agrave;y c&oacute; khoảng 4,530,000 đồng FRST được ph&aacute;t h&agrave;nh ra ngo&agrave;i thị trường với gi&aacute; khoảng 3.3 USD cho mỗi đồng coin (So với thời điểm th&aacute;ng 4.2017 đồng FRST đ&atilde; tăng hơn 300% gi&aacute; trị)</span><br /> ​<br /> <a href="https://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/58238"><em><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">ĐẰNG K&Yacute; NGAY</span></strong></em></a><br /> <span style="font-size: larger;">Firstcoin hiện tại đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng tin đầy đủ, r&otilde; r&agrave;ng tr&ecirc;n coinmarketcap v&agrave; hiện tại bạn c&oacute; thể mua v&agrave; nắm giữ Firstcoin tại 2 s&agrave;n giao dịch.<br /> ​<br /> <br /> 1. Livecoin.net <br /> <br /> 2. Yobit.net<br /> Sứ Mệnh Của Firstcoin</span><br /> ​<a href="https://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/58238"><em><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">ĐẰNG K&Yacute; NGAY</span></strong></em></a><br /> <br /> <span style="font-size: larger;">&nbsp;Firstcoin hướng tới mục ti&ecirc;u trở th&agrave;nh đồng tiền kỹ thuật số c&oacute; cộng đồng lớn v&agrave; được chấp nhận th&aacute;nh to&aacute;n bởi c&aacute;c doanh nghiệp trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 như AIRBNB, GRAB, UBER&hellip;<br /> Firstcoin đầu tư v&agrave; tập trung ph&aacute;t triển c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng nghệ li&ecirc;n quan đến gi&aacute;o dục dựa tr&ecirc;n nền tảng ph&aacute;t triển tiền thuật to&aacute;n v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Blockchain<br /> Firstcoin ph&aacute;t triển v&agrave; lắp đặt hệ thống ATM to&agrave;n cầu nhằm gi&uacute;p cho cộng đồng thuận lợi trong việc giao dịch<br /> <br /> <br /> Tăng trưởng Firstcoin tr&ecirc;n Coinmarketcap thời điểm hiện tại đi theo đ&uacute;ng lộ tr&igrave;nh</span><br /> <br /> <span style="font-size: larger;">Xem video Mr.Alexandru Saiu check in tại 2 c&acirc;y ATM của Firstcoin tại Budapest, Hungary<br /> 08 nguồn thu nhập từ firstcoin<br /> Bảng t&iacute;nh lợi nhuận từ c&aacute;c g&oacute;i đầu tư<br /> <br /> Giả sử bạn đầu tư g&oacute;i 10.000 usd ( khoảng 225 triệu vnđ) l&uacute;c gi&aacute; First l&agrave; 0.8 usd<br /> tức l&agrave; bạn c&oacute;&nbsp; 12.500 First trong g&oacute;i đầu tư<br /> ​<br /> <br /> Sau 1 th&aacute;ng bạn sẽ c&oacute; l&atilde;i 7% l&agrave; : 0.07 X 12.500 = 875 Firstcoin<br /> &nbsp;<br /> sau 6 th&aacute;ng số lượng First bạn c&oacute; do lợi hằng th&aacute;ng sẽ l&agrave; : 875 x 6 = 5.250 first<br /> ​</span><br /> <span style="font-size: larger;">Vậy tổng hợp sau 6 th&aacute;ng cả gốc v&agrave; l&atilde;i l&agrave; : 12.500 + 5.250 = 17.750 First<br /> <br /> Tuy nhi&ecirc;n đ&oacute; chỉ l&agrave; trong trường hợp gi&aacute; FirstCoin kh&ocirc;ng đổi, nhưng sự thật th&igrave; FirstCoin lu&ocirc;n tăng<br /> <br /> Cụ thể&nbsp; tại ng&agrave;y 02/10/2017 l&agrave; 11.37 usd th&igrave; bạn c&oacute; thể t&iacute;nh được lợi nhuận của m&igrave;nh rồi chứ?<br /> ​<br /> lợi nhuận = 17.750 x 11.37 = 201.818 usd ( tương đương 4.641.802.500 vnđ) <br /> Vậy lợi nhuận 6 th&aacute;ng l&agrave; :&nbsp; 4.641.802.500 : 225.000.000 x100 % =&nbsp; 2.063 % trong 6 th&aacute;ng<br /> ​<br /> vậy 1 th&aacute;ng lợi nhuận : 2.063/6=&nbsp; 343.84 %/ Th&aacute;ng<br /> chưa kể bonus từ atm, eco, cổ phần, ph&aacute;t triển hệ thống nếu l&agrave;m tốt th&igrave; tới 300% / th&aacute;ng nữa<br /> ​<br /> vậy tới cuối năm 2017 theo lộ tr&igrave;nh 1first = 100 usd th&igrave; lợi nhuận l&agrave; bao nhi&ecirc;u c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự t&iacute;nh được rồi<br /> ​<br /> </span><span style="font-size: larger;"><a href="https://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/58238"><em><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">ĐẰNG K&Yacute; NGAY</span></strong></em></a><br /> FirstCoin mới ra v&agrave; chưa thực sự nhiều người biết, n&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để bạn l&agrave; một trong những người đi đầu để tạo d&ograve;ng thu nhập thụ động cho m&igrave;nh cho cả 3 lĩnh vực : Đầu tư g&oacute;i, ph&aacute;t triển hệ thống v&agrave; trade...<br /> Thu nhập thụ động - H&atilde;y để tiền l&agrave;m việc cho bạn ngay trong giấc ngủ:</span><br /> <img src="http://pato.vn/LegowebFile/Image/first-coin-co-hoi-vang-dau-tu.png" alt="" width="1177" height="651" /><br /> -----<br /> <span style="font-size: larger;">Chương tr&igrave;nh qu&agrave; tặng th&aacute;ng 11 chỉ duy nhất tại đ&acirc;y<br /> v&agrave; chỉ d&agrave;nh cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n mới đăng k&yacute; gia nhập cộng đồng Firstcoinclub Việt nam<br /> ( Lưu &yacute; đ&acirc;y l&agrave; khoản thưởng th&ecirc;m ngo&agrave;i ch&iacute;nh s&aacute;ch chung của Firstcoin)<br /> ​​<br /> 1)Chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho th&agrave;nh vi&ecirc;n mới tham gia hệ thống FIRSTCOINCLUB VIỆT NAM.<br /> ​<br /> &nbsp;- K&iacute;ch hoạt 01 g&oacute;i 6.000 USD mới, Thưởng 100 USD<br /> &nbsp;- K&iacute;ch hoạt 01 g&oacute;i 10.000 USD mới, Thưởng 160 USD<br /> - K&iacute;ch hoạt 01 g&oacute;i 25.000 USD mới, Thưởng 400 USD<br /> ​<br /> 2) Để ghi nhận v&agrave; t&ocirc;n vinh c&aacute;c Promoter đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh hết m&igrave;nh ph&aacute;t triển đội nh&oacute;m.<br /> &nbsp;FIRSTCOINCLUB VIỆT NAM đưa ra chương tr&igrave;nh như sau: </span><br /> ​<br /> <span style="font-size: larger;">- Bảo trợ ra 01 g&oacute;i 6.000 USD mới, Thưởng 40 USD<br /> - Bảo trợ ra 01 g&oacute;i 10.000 USD mới, Thưởng 80 USD<br /> - Bảo trợ ra 01 g&oacute;i 25.000 USD mới, Thưởng 200 USD<br /> ​<br /> Thời gian tri &acirc;n từ ng&agrave;y 01/11/2017 đến hết ng&agrave;y 14/12/2017<br /> Thời gian trả thưởng : Từ ng&agrave;y 16 -&gt; 18/11/2017<br /> Trả thưởng sẽ được quy đổi ra FRST gửi đến t&agrave;i khoản của NĐT v&agrave; Promoter .<br /> Gi&aacute; trị của FRST được t&iacute;nh tại thời điểm chi trả thưởng<br /> (Lưu &yacute; vui l&ograve;ng chụp lại v&agrave; gửi cho bộ phận admin th&ocirc;ng qua zalo chậm nhất 24h sau khi v&agrave;o g&oacute;i hoặc bảo trợ v&agrave;o g&oacute;i để nhận thưởng chương tr&igrave;nh<br /> Admin sẽ kh&ocirc;ng giải quyết c&aacute;c trường hợp th&ocirc;ng b&aacute;o sau 24h )<br /> Điều kiện :<br /> 1. Trực thuộc hệ thống của FIRSTCOINCLUB VIỆT NAM :&nbsp; Links đăng k&yacute; chỉ c&oacute; duy nhất ph&iacute;a dưới<br /> 2. K&iacute;ch hoạt g&oacute;i mới 100% kh&ocirc;ng t&iacute;nh n&acirc;ng cấp g&oacute;i</span><br /> ​<br /> <span style="font-size: larger;">Ch&uacute;c cho cộng đồng FIRSTCOINCLUB VIỆT NAM&nbsp; của ch&uacute;ng ta một th&aacute;ng 10 tiếp bước v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn nữa<br /> ​Thời gian chỉ c&ograve;n lại<br /> </span><span style="font-size: larger;"><a href="https://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/58238"><em><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">ĐẰNG K&Yacute; NGAY</span></strong></em></a><br /> Đăng k&yacute; t&agrave;i khoản đầu tư Firstcoin&nbsp; duy nhất tại đ&acirc;y để nhận được ưu đ&atilde;i <br /> v&agrave; sự hỗ trợ từ những nh&agrave; đầu tư chuy&ecirc;n nghiệp</span><br /> <img src="http://pato.vn/LegowebFile/Image/a-tong-dai-vien-pato(3).jpg" alt="" width="700" height="200" /></div>

Thuốc dinh dưỡng Pato
Địa chỉ: 21, Ngõ 35, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Hà Nội.
Tel: 0946.236.508- Fax: 0437643843
Email: dinhduongtuyethaovn@gmail.com
Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT.
Thi Vu Dinh